Yangzhong City, Xu Sheng Electric Parts Co., Ltd.
Address: Yangqiao City, Jiangsu Province, Qiaozhen Qiang Jin Industrial Park
Contact: Mei Renping
Tel: 0511-88518598 13805290887
Fax: 0511-88518789
E-mail: mrp@xselec.com

English domain name:www.xselec.com   www.xselec.cn